algorismes

Administració Aprènonline

Tesi doctoral en programació matemàtica

The Clustered Prize-collecting Arc Routing Problem

Llibres publicats

Algorísmia comentada

Bases de dades cartesianes

Projectes empresarials

Sistema de Matriculació AprènOnline

Esos Pelillos Perruqueria de Gossos

Sistema de Reserves Horàries

col·loc color localization

ikiamdb: Plataforma de Gestió Acadèmica